Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów podczas ich eksploatacji.
Kierownictwo firmy zapewnia, iż dostarczane wyroby spełniają wszelkie postawione wymagania prawne, normatywne oraz wymagania naszych klientów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do zapewnienia wyrobom wymaganego bezpieczeństwa.
Pracownicy są świadomi jaki mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobu.

Cel bezpieczeństwa realizujemy przez:

  • podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia nowoprzyjętych pracowników oraz okresowe szkolenia dotyczące wpływu pracy na jakość i bezpieczeństwo wyrobów,
  • dbanie o bezpieczeństwo pracowników realizujących proces produkcji poprzez polepszanie warunków pracy,
  • organizowanie stanowisk pracy dla uzyskania efektywności produkcji,
  • kontrolowanie na stanowiskach badawczych jakości wyrobów oddawanych do użytku oraz ich ciągłe doskonalenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
  • stały nadzór nad sprawnością maszyn i urządzeń, wykonywanie bieżących napraw oraz okresowych konserwacji,
  • wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
  • powyższe cele kierownictwo firmy realizuje zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

Polityka Bezpieczeństwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu ma jego praca.

Warszawa, dnia 02.09.2015r.

Wersja PDF